News/Events

PAST

Solo show POD HLADINOU, Kultúrne centrum Pezinok, 3/2024 
Výstava je predajná

Výstava “POD HLADINOU” zahŕňa súbor umeleckých diel v ktorých pred diváka predstúpia surrealistické morské svety, kde sa vždy objavuje hlavná postava – žena, obklopená skutočnými, či fantazijnými podmorskými  tvormi.

Každý obraz je kombináciou rôznych médií, ako sú atrament, olejový pastel, akryl, či grafit na papieri, alebo plátne.
Tento umelecký prístup podnecuje diváka k hlbšiemu premýšľaniu o jemných odtieňoch emócií a symboliky, ktoré sa nachádzajú pod hladinou.

Každý obraz odhaľuje príbeh – cestu ženy, ktorá je vrhnutá do hlbín vlastných citov a životných skúseností. Napriek turbulentným vodám, ktorými prechádza, objavuje krásu v nečakaných miestach a hĺbkach svojej duše. Tieto obrazy neponúkajú len vizuálny zážitok, ale aj hlbokú filozofickú reflexiu o živote, jeho zvratoch a kráse nachádzajúcej sa aj v ťažkých chvíľach.

EN:

The exhibition “UNDER THE SURFACE” comprises a collection of artworks that present surrealistic sea worlds to the viewer, where the central figure – a woman – is always accompanied by real or fantastical underwater creatures.

Each painting is a combination of various media, such as ink, oil pastel, acrylic, or graphite on paper or canvas. This artistic approach encourages the viewer to contemplate the subtle nuances of emotions and symbolism that lie beneath the surface.

Each painting unveils a story – the journey of a woman who is plunged into the depths of her own emotions and life experiences. Despite the turbulent waters she traverses, she discovers beauty in unexpected places and depths of her soul. These paintings offer not only a visual experience but also a profound philosophical reflection on life, its twists and turns, and the beauty found even in difficult moments.

 

Deň otvorených ateliérov, Modra, 2023

Solo show, Kasárne, Modra, 2022

Wild Wine Fest, Modra, 2022

Solo show, Micho Gusto, 2020